نوشته شده توسط : ali

کارت بازرگانی

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با اخذ کارت بازرگانی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی بموجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازد.

بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال تا پنج سال به اختیار متقاضی می‌باشد، تمدید اعتبار کارت بازرگانی با ارایه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می‌گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می‌یابد.

کاربردهای کارت بازرگانی

 

ثبت سفارش و ترخیص کالا

ارایه کارت بازرگانی به وزارت بازرگانی و بانک جهت ثبت سفارش و هنگام ترخیص کالا به گمرک ضروری است.

 

صدور و تمدید کارت بازرگانی

برای صدور کارت بازرگانی دایم باید از طریق اداره کل ثبت شرکت‌های محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتی و گواهی پلمپ دفا‌تر نمود و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مرکز استان محل فعالیت برحسب مورد مراجعه نمود، پس از تکمیل پرونده و امضا کارت در اتاق مربوط جهت تایید نهایی به اداره کل بازرگانی استان مربوط مراجعه کرد کارت بازرگانی شرکت‌های خارجی جهت تایید به اداره کارت بازرگانی وزارت بازرگانی ارسال می‌شود.

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی «اشخاص حقوقی»

۱ـ تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

۲ـ دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفا‌تر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد) این فرم از اداره ثبت شرکت‌ها تهیه می‌شود (

۳ـ اصل و کپی گواهی پلمپ دفا‌تر از اداره ثبت شرکت‌ها‍‍

۴ـ دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت‌های داخلی و شرکت نامه رسمی (برای شرکت‌های با مسوولیت محدود)

۵ـ دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکت‌های سهامی خاص/ عام (برای شرکت‌های سهامی)

۶ـ دو برگ روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات شرکت

۷ـ دو برگ کپی اساسنامه شرکت

۸ـ اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشنه مدیرعامل

۹ـ دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل (حداقل سن ۱۸ سال تمام) و رویت اصل آن

۱۰ـ چهار قطعه عکس ۴×۶ مدیرعامل (جدید، تمام رخ، ساده)

۱۱ـ دو برگ کپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن

۱۲ـ تکمیل ۵ برگ فرم مشخصات بازرگانی

۱۳ـ اصل اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت (فرم الف)

۱۴ـ اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا مدیرعامل توسط دفتر اسناد رسمی (فرم د)

۱۵ـ دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ، یا ارایه اجاره نامه محضری محل کار (در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارایه دو سری کپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند، چنان چه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارایه رضایت‌نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است).

۱۶ـ دو برگ اصل و کپی فیش پرداختی به حساب جاری بانک ملی ایران در وجه وزارت بازرگانی با ذکر نام شرکت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به حساب جاری فوق)

۱۷ـ اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارایه کلیه مدارک فوق باستثنای بندهای ۹ و ۱۳ ملزم به ارایه تاییدیه صلاحیت مدیران خارجی از سفارت‌خانه متبوعشان و ارایه کپی پروانه کار هستند.

 

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: در صورتی که مدیر عامل نتواند برای انجام امور مربوطه شخصاً مراجعه نماید مراجعه کننده ملزوم به ارایه کارت وکالت‌نامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شرکت می‌باشد.

تذکر ۳: هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند داشته باشد.

تذکر ۴: تقاضا می‌شود فرم‌های فوق به ترتیب شماره در پوشه‌ای به صورت منظم به مسوولین پذیرش ارایه شود.

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت (اشخاص حقیقی)

۱ـ تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق

۲ـ تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی

۳ـ اصل و کپی فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی (فرم الف)

۴ـ تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین (فرم ج) و کپی کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید تجاری بیش از ۳ سال (دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه‌های تولیدی نیاز به معرف ندارند)

۵ـ اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفا‌تر اسناد رسمی (فرم د)

۶ـ دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفا‌تر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت رسیده باشد.

۷ـ اصل و کپی و گواهی پلمپ دفا‌تر از اداره ثبت شرکت‌ها

۸ـ اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه

۹ـ چهار قطعه عکس ۴×۶ (جدید، تمام رخ، ساده)

۱۰ـ دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل ۱۸ سال تمام) و رویت اصل آن

۱۱ـ دو سری کپی کارت پایان خدمت یا کپی معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن

۱۲ـ دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ، یا ارایه اجاره نامه محضری محل کار (در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارایه دو سری کپی از کلیه صفحات سند و رویت اصل سند. چنان چه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند رضایت‌نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی الزامی است).

۱۳ـ اصل و کپی فیش پرداختی به حساب بانک ملی در وجه وزارت بازرگانی با ذکر نام متقاضی کارت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به حساب جاری فوق)

 

تذکر ۱: عدم اشتغال تمام وقت در دستگاه‌های دولتی (قوای سه گانه)

تذکر ۲: حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل الزامی است

تذکر ۳: هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند داشته باشد

تذکر ۴: تقاضا می‌شود فرم‌های فوق به ترتیب شماره در پوشه‌ای به صورت منظم به مسوولین پذیرش ارایه گردد.

 

چگونگی صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها بنام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره ـ کلیه شرکت‌های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.

 

اشخاص حقیقی ایرانی

۱) داشتن حداقل ۲۱ سال تمام

۲) داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

۳) داشتن ۳ سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارایه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه‌های تولیدی

۴) داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری

۵) داشتن دفا‌تر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی

۶) داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک‌های داخلی

۷) نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی

۸) عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

۹) نداشتن محکومیت موثر کیفری

 

اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

۱) داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه

۲) داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

۳) عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور، در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند)

۱) مدیران عامل و رییسان هیات مدیره شرکت باید دارای بند ۸ و ۹ (اشخاص حقیقی ایرانی)، ۲ و ۳ (اشخاص حقیقی غیر ایرانی) باشد

۲) مدیران شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند ۷ نخواهند بود.

۳) مدیران شرکت‌های دولتی شرکت‌های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت صنایع، که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذیربط صادر شده باشد، از ارایه گواهی موضوع بند ۹ معاف خواهند بود.

۴) شرکت‌ها باید واجد شرایط مقرر در بندهای ۴ و ۵ و ۶ و ۸ (اشخاص حقیقی ایرانی) باشند.

 

شرایط صدور کارت بازرگانی برای غیر ایرانیان

شرایط مذکور در بند ۱ لغایت ۳ (اشخاص حقیقی غیر ایرانی) ماده ۱۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات به شرح ذیل آورده شده است:

 

اشخاص حقیقی غیر ایرانی

۱) داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت

۲) داشتن پروانه کار و اقامت

۳) عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند)

از مطالب مهم این بخش که توضیح آن ضرورت دارد در مورد نحوه ثبت شرکت‌های خارجی است که قانون و آیین نامه آن در این قسمت آورده شده است.

 

روش ثبت شرکت‌های خارجی

مطابق ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها، فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران منوط به قانونی بودن آن‌ها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است. بنابراین نخست اداره ثبت اسناد تهران با بررسی مدارک لازم از قبیل گواهی اداره ثبت محل و یا گواهی دفتر ثبت تجاری، قانونی بودن شرکت را در کشور اصلی خود احراز می‌نماید (هر چند که در خصوص ملاحظه اسناد، قانون ثبت شرکت‌های تصریحی ندارد)

 

جهت ثبت شرکت‌های خارجی، مدارک زیر به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی الزامی است:

۱ـ اظهار نامه ثبت

۲ـ یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت

۳ـ یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن‌ها

۴ـ داشتن مجوز (قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی

اظهارنامه ثبت شرکت‌ها باید به فارسی نوشته شود و حاوی نام کامل شرکت، نوع شرکت از قبیل سهامی ـ تضامنی ـ مختلط و غیره، مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن، تابعیت شرکت، مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضای ثبت و سایر موارد مندرج در ماده ۶ نظام‌ نامه اجرا قانون ثبت شرکت‌ها مصوب سال ۱۳۱۰ باشد. اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضا آن‌ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیت‌دار کشوری که امضا در آنجا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.

اداره ثبت شرکت‌ها علاوه بر مدارک فوق (اظهارنامه و ضمایم آن) صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره و چنان چه شرکت از نوع سهامی خاص باشد، رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% از سرمایه را از ذینفع مطالبه می‌نماید. بعد از طی مراحل فوق مطابق با ماده ۲۰ نظامنامه «در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن، دایره ثبت شرکت‌ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت، در مجله رسمی وزارت عدلیه و یک از روزنامه‌های یومیه تهران منتشر نماید:

۱ـ خلاصه اساسنامه شرکت

۲ـ اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد، اسم همه آن‌ها

۳ـ اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند

۴ـ اسم شخص یا اشخاصی مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغیه‌های مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

پس از ثبت شرکت باید از طرف اداره ثبت به تقاضا کننده، تصدیقی ارایه گردد.

 

روش ثبت شعبه شرکت‌های خارجی

اگر شرکت خارجی ثبت شده در ایران تقاضای تاسیس شعبه را نیز داشته باشد، باید اظهارنامه ثبت به فارسی، سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران و سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است را تقدیم نماید. (ماده ۸ نظامنامه)

تبصره ـ ممکن است تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید، در این صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

ثبت تغییرات در شرکت‌های خارجی

تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت شرکت‌های و موسسات غیر تجاری کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق بنام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند. (ماده ۷ قانون ثبت شرکت‌ها)

قانون ثبت شرکت‌ها در خصوص ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت‌های خارجی مورد را به برگزار نموده به طور مسلم در هنگامی که شرکت در کشور اصلی خود ورشکسته یا منحل می‌گردد و شعبه او نیز در ایران منحل می‌گردد و انحلال ورشکستگی آن‌ها تابع مقررات اصلی خود شرکت می‌باشد.

تذکر: نظر به اینکه شرکت‌های خارجی صرفاً توسط اداره ثبت استان تهران به ثبت می‌رسند لذا بنابر اصل صلاحیت محلی اسناد در صورت لزوم این شرکت‌ها فقط می‌توانند از طریق استان تهران کارت بازرگانی دریافت دارند.

شرایط صدور مجوز موردی (جایگزین کارت بازرگانی) برای کسانی که کارت آنان در دست تمدید یا مفقود شده است

 

«بخشنامه شماره ۷۶۰۲۱۹۸ مورخ ۱۰/۲/۷۶ وزارت بازرگانی»

نظر به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی که کارت آنان در دست تمدید بوده یا مفقود شده، به منظور ترخیص یا ثبت سفارش کالای خود در بانک یا صادرات نیاز به اخذ مجوزی موردی دارند. به لحاظ اینکه کارت بازرگانی صادره توسط اتاق‌های بازرگانی و تعاون توسط ادارات کل بازرگانی استان‌های ذیربط تایید و امضا خواهد شد، اداره کل مقررات صادرات و واردات طی بخشنامه مذکور نظر خود را در موارد ذیل طی دستورالعمل خطاب به اداره کل بازگرانی استان‌ها اعلام نموده است:

الف: شرایط صدور مجوز موردی جهت افرادی که کارت بازگرانی آنان در دست تمدید می‌باشد.

۱ـ ارایه گواهی از اتاق بازرگانی محل مبنی بر تحویل مدارک بانضمام تصاویر مفاصاحساب آخرین سال مالیاتی و فیش پرداخت وجه تمدید کارت بازرگانی

۲ـ ارایه مدارک مثبته حاکی از وجود کالای وارداتی مجاز در یکی از گمرکات کشور از قبیل قبض انبار، بارنامه حمل کالا، گواهی گمرک، برگ ثبت سفارش و یا ارایه مجوز لازم برای گشایش اعتبار

ضمناً حسب مورد ارایه یکی از مدارک مذکور برای انجام مقصود کافی است.

۳ـ برای صادرات نیز ارایه گواهی موضوع ردیف اول بانضمام مدرک مثبته حاکی از صدور کالای صادراتی مجاز

ب: نحوه صدور مجوز موردی برای افرادی که کارت بازرگانی آن‌ها مفقود گردیده است:

۱ـ درخواست کتبی متقاضی

۲ـ انجام مراحل و تشریفات مفقودی کارت همراه گواهی مربوطه مطابق روال جاری

۳ـ رعایت نکات مندرج در ردیف‌های ۲ و ۳ ذیل بند (الف) ضمناً چنان چه هنگام صدور مجوز موردی کارت مفقود شده فاقد مهلت اعتبار قانونی دوره یک ساله شده باشد به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و یا تضییع حقوق دولت، متقاضی مکلف است علاوه بر رعایت و ارایه مدارک مورد اشاره در فوق همچنین تصویر مفاصاحساب مالیاتی آخرین سال مالیاتی، بیمه و تصویر وجه تمدید کارت بازرگانی خود را نیز ضمیمه نماید. همچنین مقتضی است در صورت صدور مجوز یک نسخه رونوشت نیز به اداره کل مقررات وزارت بازرگانی ارسال فرماید.

مدارک و تعهدنامه لازم جهت تشکیل پرونده برای صدور مجوز ویژه صادرات

این مجوز در اصطلاح عام به کارت موقت معروف شده است.

 

توجه:

۱ـ مدارک ارایه شده بدون قلم خوردگی باشد و در هنگام مراجعه ارایه اصل مدارک جهت تطبیق با تصاویر الزامی است

۲ـ در صورت وجود نقص در مدارک تاریخ رفع نقص تاریخ تشکیل پرونده تلقی می‌گردد

۳ـ کارت بازرگانی موقت با تشخیص وزارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی فقط یک بار صادر گردیده و قابل تمدید نمی‌باشد. برا ی مراحل بعدی بایستی جهت اخذ کارت بازرگانی دایم اقدام نمود

۴ـ مدت اعتبار کارت موقت از تاریخ صدور به مدت حداکثر شش ماه می‌باشد.

 

ابطال کارت بازرگانی

ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری و یا اجباری باشد.

 

الف: ابطال اختیاری (انصراف)

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارایه مدارک ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اداره کل مقررات صادرات و واردات یا کل بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی نمایند.

 

اشخاص حقوقی

۱ـ تقاضای شرکت

۲ـ گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است

۳ـ اظهارنامه ابطالی ثبت دفا‌تر تجاری

۴ـ صورت جلسه مجمع عمومی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص و تعاونی‌ها و صورت جلسه هیات مدیره برای سایر شرکت‌ها

۵ـ تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارایه مدارک مذکور در ردیف‌های ۳ و ۴ نمی‌باشد.

۶ـ ارایه اصل کارت بازرگانی

 

اشخاص حقیقی

۱ـ تقاضای شخص

۲ـ گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است

۳ـ اظهارنامه ابطالی ثبت دفا‌تر تجاری

۴ـ ارایه اصل کارت بازرگانی

 

ب: ابطال اجباری

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت بازرگانی می‌تواند راساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید. (بند ۶ ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات)

ضمناً اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرکی ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوطه از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا شعب آن در شهرستان‌ها به طور موقت یا دایم محروم و کارت بازرگانی آنان نیز باطل می‌شود.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به صورت موقت یا دایم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند.

در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد شد

تبصره ۱: محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود. (ماده ۳۰ قانون امور گمرکی).

تبصره ۲: به هر جهت ابطال کارت بازرگانی چه به صورت اختیاری و چه به صورت اجباری توسط اداره کارت بازرگانی، معاونت بازرگانی خارجی و وزارت بازرگانی انجام‌پذیر است.

 

ج: تعلیق کارت بازرگانی

در مواردی که کارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مفقود یا به سرقت می‌رود متقاضی می‌تواند برای پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از کارت توسط دیگران درخواست تعلیق کارت بازرگانی خود را با ارایه مدارک زیر بنماید:

ـ درخواست کتبی شخص اعم از حقیقی یا حقوقی

ـ آگهی موضوع در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار) در صورتی که کارت به سرقت رفته باشد علاوه بر مدارک مذکور، گواهی اداره آگاهی یا ژاندارمری یا نیروی انتظامی لازم است. (از بخشنامه ۱۰۵۹ مورخ ۲۹/۵/۷۲ وزارت بازرگانی):: بازدید از این مطلب : 1055
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ثبت شرکتهای تعاونی

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکتهای تعاونی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

 به موجب ماده‌ی۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایهٔ آن به وسیلهٔ اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، ‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایهٔ شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آنکه عضو باشند.

 

 

تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می‌شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق مادهٔ ۲۶‌‌ همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر این‌ها فعالیت می‌نمایند» و به موجب مادهٔ ۲۷: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصرهٔ مادهٔ ۲۸: ‌ «‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

 

 

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در ۴ نسخه)

 

۱) صورت جلسهٔ تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیرهٔ منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

 

۲) اساسنامهٔ مصوب مجمع عمومی

 

۳) درخواست کتبی ثبت

 

۴) طرح پیشنهادی و ارائهٔ مجوز وزارت تعاون

 

۵) رسید پرداخت مقدار لازم التأدیهٔ سرمایه

 

۶) مدارک دعوت تشکیل اولین جلسهٔ مجمع عمومی عادی (موضوع بند ۲ مادهٔ ۳۲)

 

۷) موافقت‌نامهٔ تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصرهٔ مادهٔ ۵۱)

 

۸) مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند ۲۸ مادهٔ ۶۶ و بند ۴ مادهٔ ۵۱)

 

- اولین هیأت مدیرهٔ منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

 

 

- لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایهٔ تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحلهٔ تأسیس شرکت، نباید کمتر از ۵۱ درصد کل سرمایهٔ شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایهٔ آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشدهٔ سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (مادهٔ ۲۱)

 

 

رویهٔ عملی مراحل ثبت

 

در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها، فرم نمونهٔ اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از ادارهٔ مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همهٔ شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام، ‌ که واژهٔ بیگانه نبوده، فاقد سابقهٔ ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌ادارهٔ مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را دربارهٔ نام تعیین شده اخذ کرده، سپس همهٔ مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک» ‌ ادارهٔ مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود.

 

 

لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهر‌ها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کار‌شناس ادارهٔ ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیهٔ پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود.

 

 

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که کار‌شناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می‌شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگهٔ تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» ادارهٔ ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پروندهٔ شرکت، ضبط و نسخهٔ دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

 

 

در ‌‌نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخهٔ دیگر را به دفتر یک روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به مادهٔ ۶ نظامنامهٔ قانون تجارت وزارت عدلیه و مادهٔ ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصهٔ شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط ادارهٔ ثبت در روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

 

 

تذکر۱: اظهارنامهٔ ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از ادارهٔ ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامهٔ مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

 

 

تذکر۲: مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی» ‌ که از دوایر ادارهٔ ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌ادارهٔ ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایرهٔ ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانهٔ اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبهٔ اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و مادهٔ ۲ نظامنامهٔ قانون تجارت وزارت عدلیه)

 

 

تذکر۳: شرکت‌نامهٔ مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب مادهٔ ۵ قانون طرح اصلاحی آیین‌نامهٔ ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰، ادارهٔ ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این‌رو برای تنظیم شرکت‌نامهٔ رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانهٔ اسناد رسمی نیست.

 

 

تذکر۴: در صورت‌جلسهٔ مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیهٔ شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آن‌ها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسهٔ مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایهٔ شرکت و پرداخت آن از طرف کلیهٔ شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایهٔ شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

 

دستور العمل تشکیل تعاونی‌ها (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

 

الف- کلیات

ماده۱- شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند

الف – شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این‌ها فعالیت می‌نماید

ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.

تبصره- در شرکت تعاونی، تعدد نوع و موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز است.

ماده۲- شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند.

الف- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.

ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل: کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر این‌ها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

تبصره۱- در تابلو‌ها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» ضروری است و باید بطور خوانا قید شود. تبصره۲- برای واحدهای صنفی شهرستان‌ها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌شود.

تبصره۳- شرکتهای تعاونی با بیش از ۵۰۰ عضو و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضاء تعاونیهای عضو آن‌ها مجموعاً بیش از ۲۰۰۰ عضو باشد، «تعاونی بزرگ» محسوب می‌شوند.

ماده ۳- در انواع شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت باید طبق طرح تأسیس و تغییرات بعدی آن بوده و رعایت مورازد زیر الزامی است.

الف) حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکتهای تعاونی نباید از ۷ نفر عضو کمتر باشد

ب) در شرکتهای تعاونی اشتغالزا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمکهای دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند. تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل ۵۰% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

ج) در شرکتهای تعاونی که بدون استفاده از کمکهای دولتی و یا با هدف سرمایه گذاری تشکیل می‌شوند و حداقل ۵۰% سرمایه گذاری طرح توسط اعضاء تأمین می‌گردد. رعایت بند (ب) الزامی نمی‌باشد.

د) حداکثر تعداد اعضاء در تعاونیهای مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت (دانش و تجربه) مدیران تعاونی بنابه تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می‌گردد.

هـ) رعایت تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل تشکیل تعاونی‌ها درخصوص تعاونیهای فوق الذکر الزامی نمی‌باشد.

ماده۴- تعیین میزان سرمایه و ارزش سهام بعهده هیأت مؤسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه مصوب ذکر خواهد شد. بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

تبصره۱- در شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تعیین می‌گردد.

تبصره۲- اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه که نباید از دو سال بیشتر باشد تادیه نمایند.

ماده۵- سهم اعضاء درتأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند. در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از ۳۰ درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید.

ماده۶- اتحادیه تعاونی با عضویت شرکتهای و تعاونیهای داوطلب و با حداقل ۷ عضو که دارای موضوع فعالیت واحد باشند در سطح شهرستان یا استان تشکیل می‌شوند.

تبصره۱- شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های استانی می‌توانند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های مرکزی اقدام نمایند.

تبصره۲- هر شرکت تعاونی می‌تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی و یا مرکزی باشد، در هر حال عضویت در بیش از یک اتحادیه، برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالیت بلامانع است.

تبصره۳- تشکیل اتحادیه مرکزی با مجز وزارت تعاون خواهد بود.

تبصره۴- اعضای هیات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونیهای عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیات بازرس اتحادیه‌از نمایندگان تعاونیهای عضو و یا سایرین تعیین می‌شوند.

تبصره ۵- حداقل تعداد اعضاء اتحادیه‌های سراسری در زمان ثبت و دوران فعالیت ۱۵ عضو تعیین می‌گردد. اعضاء اتحادیه‌های سراسری، اتحادیه‌های استانی می‌باشند.

در شرایط خاص که تشکیل اتحادیه سراسری ضروری است و تعداداعضاء به حد نصاب نمی‌رسد، تشکیل اتحادیه با مجوز وزیر تعاون و رعایت حداقل قانونی بلامانع است.

 

ب) مراحل تشکیل تعاونی‌ها

ماده ۷- برای تشکیل تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید.

تبصره- موسسین تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی‌ها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاسهای آموزشی یکروزه که اداره کل تعاون استان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند.

ماده ۸- هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت تأسیس تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدفهای تشکیل تعاونی با هدف‌ها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعالیت موردنظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار (طبق فرم شماره۱) به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید.

تبصره۱- مدارکی که هیات موسس بایستی ارائه نماید

الف- تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی

ب- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

ج- برگ عدم سوء پیشینه

تبصره۲- کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند

ماده ۹- اداره کل / اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت ۵ روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت (طبق فرم شماره ۲) نمونه اساسنامه و فرمهای مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.

ماده ۱۰- هیات موسس پس از اخذ موافقنامه تشکیل باید اقدامات زیر را انجام دهد

الف- دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به مجوز فعالیت) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تأسیس

ب- تدوین اساسنامه پیشنهادی

ج- افتتاح حساب به نام «تعاونی در شرف تأسیس» در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانک‌ها تعیین می‌گردد.

د- دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء وذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

هـ- بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آن‌ها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی

و- ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کار‌شناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم

ز- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره ۳) با رعایت فاصله زمانی حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی.

تبصره- در سایر مجامع عمومی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه نباشد، فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی، حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود

ح- ثبت نام نامزدهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی

ط- ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره کل/ اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی

ی- سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره ۴) تا انتخاب هیات رئیسه مجمع (رئیس، منشی، و دو ناظر) از قبیل اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود. ضمناً در شرکتهای تعاونی بزرگ، اعضای هیأت رئیسه مرکب از ۷ نفر (رئیس، نائب رئیس، ‌ منشی و چهار ناظر) خواهد بود.

ماده ۱۱- در مورد شرکتهای تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأئید وزارت تعاون بوده وطبق فرم‌های شماره ۱۰ و ۱۱ عمل خواهد بود.

ماده ۱۲-داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونی‌ها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را (بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی‌ها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند.

ماده ۱۳- کارکنان دولت نمی‌توانندتصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند.

ماده ۱۴- هیات مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی، برگه ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را (طبق فرم شماره ۵) با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.

تبصره - در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می‌تواند یا نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر نمی‌تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو (در تعاونیهای بزرگ دو عضو) را عهده دار باشد.

ماده ۱۵- با تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی، ذیل صفحات آن به امضای رئیس و منشی و صفحه آخر اساسنامه به امضای هیئت رئیسه می‌رسد. بدیهی است تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره- اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، می‌توانند تقاضای عضویت خود را پس بگیرند دراینصورت هیات مدیره بلافاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به بازپرداخت وجه واریزی سهام آنان خواهد بود.

ماده ۱۶- پس از انتخاب هیئت مدیره وظایف هیات موسس بپایان رسیده و هئیت رئیسه مجمع ضمن تنظیم صورتجلسه کلیه مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسیده است به هیئت مدیره تحویل می‌دهد.

ماده ۱۷- هئیت مدیره در اولین جلسه خود (طبق فرم شماره ۶) رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثت تعاونی را انجام دهد.

تبصره ۱- مدیر عامل باید حائزشرایط ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی باشد و مدارک موضوع بند ۱۲ این دستورالعمل را تحویل هئیت مدیره نماید

تبصره۲- در صورتیکه هر یک از اعضاء نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باشد ظرف مدت ۲ روز بایدمراتب را کتباً به اداره کل / اداره تعاون اعلام نماید. اداره کل / اداره تعاون موظف است طبق قوانین و مقررات مربوط ظرف ۳ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید

ماده ۱۸- اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مربوط خواهند بود

ماده ۱۹- هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء (طبق فرم شماره ۷) تنظیم و به اداره کل / اداره تعاون تحویل می‌گردد.

ماده ۲۰-مدارک لازم ظرف مدت ۵ روز از طریق اداره کل / اداره تعاون (طبق فرم شماره ۸) به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود. اداره کل / اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکت‌ها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس تعاونی (طبق فرم شماره ۹) اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات وسایر اقدامات پس از تأسیس تعاونی بعهده اداره کل / اداره تعاون خواهد بود.

 

 

 

 

 

فرم شماره ۱

اینجانبان هیات موسس شرکت / اتحادیه تعاونی............ ضمن ارائه کلیات طرح پیشنهادی پیوست و معرفی آقای / خانم.......................... فرزند............ بشماره شناسنامه.................. صادره از.................... بعنوان نماینده تام الاختیار این هیات جهت مذاکره و دریافت مدارک و سایر اقدامات لازم، بدینوسیله درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی............... را می‌نمائیم.

نام و نام خانوادگی و امضاء هیات مؤسس

 

نشانی کامل و تلفن نماینده هیات موسس

 

فرم شماره ۲

بازگشت به درخواست مورخ.................. کلیات طرح پیشنهادی ارائه شده بررسی و تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی............................. مشروط به رعایت مشخصات مذکور در کلیات و ضوابط و مقررات قانون مربوط بلامانع اعلام می‌گردد.

مقتضی است طبق دستورالعمل پیوست نسبت به انجام مراحل و تشریفات قانونی تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ صدور این موافقت نامه اقدام و مدارک لازم را جهت بررسی و صدور مجوز ثبت به این اداره کل/اداره معتبر خواهد بود.

اداره کل / اداره تعاون

فرم شماره ۳

تاریخ:

اولین مجمع عمومی عادی شرکت/اتحادیه‌تعاونی................... (درشرف تأسیس) در ساعت............. روز............ مورخ............... در محل.................. برگزار می‌شود از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می‌شودبا در دست داشتن ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهمرسانید.

ضمناً داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی موظفند تا ۵ روز پس از صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوط رابه هیات موسس تحویل نمایند.

دستور جلسه:

۱- گزارش هیات موسس در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقدی و اتخاد تصمیم در مورد آن‌ها

۲- بررسی و تصویب اساسنامه

۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره وفق اساسنامه تصویبی

۴- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و عالی البدل وفق اساسنامه تصویبی ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های تعاونی

۶- دادن مأموریت به اعضای هیئت مدیره جهت ثبت تعاونی

فرم شماره ۴

اولین مجمع عمومی عادی شرکت / اتحادیه تعاونی................ (در شرف تأسیس) طبق دعوتنامه مورخ.............. در ساعت............. روز............ مورخ............ با حضور............ نفر از دوطلبان عضویت در محل........................................................ تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه بوسیله آقای / خانم................... رئیس سنی، بدواً نسبت بانتخاب هیات رئیسه جلسه رای گیری بعمل آمد و در نتیجه آقای / خانم....................................................................... شدند. آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه مجمع توسط منشی قرائت شد سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

۱- گزارش هیات موسس در موارد آوردهای غیر نقدی و هزینه‌های انجام یافته قرائتو بشرح ذیل تصویب رسید.................................................................................................................

۲- اساسنامه شرکت قرائت و مفاد آن در.............. ماده و................... تبصره با رأی................... نفر موافق بتصویب رسید و ذیل کلیه صفحات آن توسط هیئت رئیسه مجمع امضاء گردید.

۳- نسبت به انتخاب................... نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و................. نفر اعضای علی البدل وفق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی بعمل آمد که با اکثریت نسبی آراء به ترتیب:

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی

۱-

۲-

۳-

بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی

۱-

۲-

بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال و

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی

۱- ۲-

پست بازرس یا بازرسان اصلی شرکت تعاون

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی

۱-

۲-

بسمت بازرس یا بازرسان علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۴- روزنامه........................... برای درج آگهی‌های شرکت تعاونی تعیین گردید.

۵- مجمع عمومی عادی به هیئت مدیره با حق توکیل به غیر مأموریت و وکالت می‌دهد حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء

رئیس مجمع نائیت رئیس مجمع منشی مجمع

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین:

فرم شماره ۵

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر امضاء ملاحظات

 

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون

 

اساسنامه

 

شرکت تعاونی...................................................

 

 

 

مقدمه:

حسن تعاون مدنیت و داد

مایه الفت بود و اتحاد

 

قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. براین پایه، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تأمین می‌کند و زمینه را برای جلوگیری از تیبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می‌سازد. حال بر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر و عمل به این اندیشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی................................................................ می‌باشد که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال ۱۳۷۰ که ملهم از اصول ۴۳و۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آن‌ها رسیده است.

اعضای تعاونی....................................... در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که ‹‹آزادانه و با اختیار کامل›› و با قبول سهم در ‹‹مشارکت اقتصادی›› آنرا پذیرفته‌اند، تعهد می‌نمایند که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت ‹‹حقوق مساوی اعضاء›› کوشش فردی و تلاش همگانیشان را همراه با ‹‹کسب علم و آگاهی و بکارگیری مستمر دانش روز››برای موفقیت هرچه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت با تأکید بر ‹‹خودگردانی و خوداتکایی›› بکار گیرند. باشد که در راستای تحقق هدفهای تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی، ریشه‌ای پای برجا و پیشینه‌ای دیرینه دارد، شاهد گامهای استوار و دستان پرتوان تک تک اعضاء باشیم که همدلانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر، فعالانه دست بهم داده‌اند و می‌کوشند تا همسو و هم جهت ‹‹در کنار کلیه تعاونگران کشور›› در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخهای تولید و خدمات، با افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هر چند مختصر، ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ‹‹یاری رسان جامعه›› و دولت نیز باشند.

 

امضای هیئت رئیسه مجمع عمومی:

 

 

 

 

 

فصل اول

ماده۱- نام: شرکت تعاونی........................................... و نوع آن............................... است که در این اساسنامه به اختصار، ‹‹تعاونی›› نامیده می‌شود.

درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و سید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر این‌ها فعالیت کند. نوع آن، تولیدی، خواهد بود.

درصورتیکه به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع‌های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره‌ای، اشتغال و سایر زمینه‌ها برای اعضاء فعالیت کند

، توزیعی، خواهد بود.

درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی- توزیعی خواهد بود. درهرحال باید در جای خالی حسب مورد عبارت

، تولیدی، یا، توزیعی، و یا، تولیدی- توزیعی، درج شود.

ماده۲- اهداف تعاونی:

۱- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی.

۲- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

۳-

۴-

بندهای ۱و۲ اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بنویسید. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از: تأمین اشتغال اعضاء، تأمین نیازهای حرفه‌ای و شغلی اعضاء، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء، تأمین مسکن اعضاء و....

ماده۳- موضوع فعالیت:

----------------

----------------

----------------

(موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده ۲ این اساسنامه و طرح تأسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون رسیده است نوشته شود. به دفترچه راهنمای اهداف و موضوع فعالیت تعاونی‌ها مراجعه شود درهرحال تعاونی می‌تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که برحسب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود.)

- اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.

- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

- تودیع وجود به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک‌ها و یا صندوق تعاون.

- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها.

- سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی.

- مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات.

 

 

 

 

 

تبصره۱- درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

تبصره۲-...........................................

تبصره۳-...........................................

(حسب موضوع فعالیت تعاونی ممکن است لازم باشد تبصره یا تبصره‌های دیگری اضافه‌شود-به‌دفترچه راهنمای موضوع‌فعالیت‌ها مراجعه گردد و تبصره‌های اضافی نوشته شود).

ماده۴- حوزه عملیات تعاونی:............................................. می‌باشد.

(محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی مانند روستا، شهر، شهرستان، استان یا سراسر کشور نوشته شود).

ماده۵- مدت تعاونی از تاریخ ثبت....................................... است.

(مدت تعاونی می‌تواند نامحدود و یا برای مدتی محدود تعیین شود، در هر حال در تعاونیهای مسکن مدت محدود و حداکثر ۵ سال خواهد بود.)

ماده۶- مرکز اصلی عملیات تعاونی...................................................................................................... و نشانی آن......................................................................................................................................................................... است.

هیئت مدیره می‌تواند اقدام به ایجاد شعب و دفا‌تر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر آن اقدام کند؛ دراینصورت می‌بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور نیز توسط هیئت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

(شهرویاروستایی که اداره امور تعاونی درآن مستقر است بعنوان مرکزاصلی تعاونی باید نوشته شود؛ نشانی دفتر مرکزی (مرکز اداره امور تعاونی) نیز بعنوان نشانی مرکز اصلی درج شود.)

ماده۷- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ........................................ ریال‌است‌که‌به.................. سهم...................... ریالی منقسم گردیده است، مبلغ.................................... ریال آن نقداً توسط اعضاء‌پرداخت و مبلغ.................................... ریال آن توسط.................... (دستگاههای‌موضوع‌ماده۱۷قانون‌بخش تعاونی درصورتیکه‌شریک تعاونی باشند باید نوشته شود) تأمین‌ومعادل...................................... ریال نیز بصروت آورده نقدی توسط اعضاء/دستگاههای موضوع ماده۱۷ قانون تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد آن‌ها می‌باشد.

ماده۸- هریک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک‌سوم مبلغ اسمی سهامی راکه خریداری نموده، درموقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.

تبصره-اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند و از دوسال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خودرا تأدیه نمایند.

ماده۹- سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند؛ دراینصورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از ۱۵ درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند.

 

 

ماده۱۰- سهام تعاونی بانام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجدشرایط) جدید با موافقت هیئت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده ۹ مجاز می‌باشد.

ماده۱۱- تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد برای هریک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری کرده‌اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره۱- ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد؛ مادام که اوراق سهام صادرنشده تعاونی باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره۲- نام و نشانی و تعداد سهم هریک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هرنقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

 

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت

ماده۱۲- عضویت در تعاونی برای کلیه واگذین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یاحقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است:

الف-شرایط عمومی

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

۳- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.

۴- درخواست‌کتبی‌عضویت‌و‌تعهدرعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل................. سهم از سهام تعاونی.

ب-شرایط اختصاصی

....................................

....................................

‍‍‍) تعاونی می‌تواند دارای شرایط عضویت اختصاصی باشد، دراینصورت درجای خالی شرایط اختصاصی باید نوشته شود مانند: ساکنین استان، شهرستان و یا روستا و محله خاص ایثارگران.................... دانشجویان.................. صاحبان حرفه..................... کارمندان یا کارگران سازمان معین فارغ التحصیلان.................... و....................

تبصره-احراز شرایط عضویت هر متقاضی بعهده هیئت مدیره است و هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی هیئت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هریک از شرایط مذکوره باشند، درخواست عضویت آن‌ها را ردکند.

ماده۱۳- مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

 

 

تبصره- مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده۱۷ قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشدمگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده۱۴- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل‌کنند.

ماده۱۵- تعاونی می‌تواند توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و درصورت وصول نشدن طلب و سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ اخطارنامه، ازکل مطالبات وی از تعاونی و درصورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده۱۶- خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.

تبصره- درصورتیکه خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

((درصورتیکه تعاونی از نوع تولیدی باشد تبصره ذیل نیز باید اضافه شود.))

تبصره۲- در تعاونیهای تولید هیئت مدیره موظف است قبلاً اعضای متخصص تعاونی را شناسایی ومراتب را به آن‌ها اعلام نماید. در اینصورت اینگونه اعضاء حداقل ۶ ماه قبل از استعفاء از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند.

ماده۱۷- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:

۱- از دست دادن هریک از شرایط عمومی یااختصاصی عضویت مقرر دراین اساسنامه، به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.

۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دواخطارکتبی توسط هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذاشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم.

۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با تعاونی رقابتی ناسالم نماید.

تبصره- تشخیص موارد فوق بنابه‌پیشنهادهریک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی‌ عادی‌ خواهد ‌بود.

ماده۱۸- درصورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام عضو براساس...................... محاسبه و پس از منظورنمودن سایرحقوق و مطالبات وی، به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسربدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهدشد.

درجای خالی می‌توان از هریک از روشهای قیمت روز، ارزش اسمی، میانگین ارزش روز و ارزش دفتری، ارزش ویژه (مجموع ارزش اسمی و اندوخته‌ها تقسیم بر سهام) و یا هر روش مناسب دیگر استفاده کرد.

تبصره- درصورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین، قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیئت مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می‌شود.

ماده۱۹- درصورت فوت عضو، ورثه وی که واجدشرایط عضویت بارعایت تبصره ماده۱۲ این اساسنامه باشند، عضو تعاونی شناخته می‌شوند ودرصورت تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابه تعاونی بپردازند؛ اما اگر

 

 

 

کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجدشرایط نباشند، عضویت لغومیگردد.

تبصره- اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و به تشخیص هیئت مدیره عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

 

فصل سوم- ارکان تعاونی

ماده۲۰-ارکان تعاونی عبارتست از:

۱- مجمع عمومی ۲-هیئت مدیره ۳- بازرس/بازرسان.

ماده۲۱- مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می‌گردد مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده

چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه تشکیل مجمع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) خواهد بود.

۲- هیئت مدیره:

ماده۲۲- هیأت مدیره مرکب از..... نفر عضو اصلی و...... نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضاء برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.

(تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره ۳ یا ۵ یا ۷ نفر بوده و تا یک سوم اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل خواهند بود)

تبصره۱- افرادی که در هر یک از نوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره۲- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر ره بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره۳- در صورت استعفاء فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر مورجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید. غیبت غیر موجه مکرر به موادی اطلاق می‌شود که عضو، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره جاضر نشود.

تبصره۴- در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجامع عمومی فوق‌العاده، مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

تبصره۵- در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی، تعداد لازم را موقتاً و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید.

ماده۲۳- پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتیکه هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره

 

موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده۲۴– هیئت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج از تعاونی، برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیرنظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ماده۲۵– جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت می‌گردد و بامضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره– جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده۲۶– هیئت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف ذیل است:

۱- دعوت مجمع عمومی (عادی، فوق‌العاده)

۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.

۳- نصب و عزل و قبول و استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل به مجمع عمومی.

۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هریک از اعضای هیئت مدیره.

۵- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حساب‌ها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و وترازنامه به مجمع عمومی.

۶- تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۷- تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی وتقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

۸- پیشنهاد آئین‌نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.

۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق وکیل غیر.

 

 

۱۰- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آن‌ها مشارکت دارد.

۱۱- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دونفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قرارداد‌ها و اسناد تعهدآور تعاونی.

۱۲- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است.

ماده۲۷– هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی، و سایر سازمان‌ها اعمال کند.

مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده۲۸– معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس / بازرسان / تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.

ماده۲۹– هیئت مدیره وظائف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضا هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیات، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.

ماده۳۰– تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفا‌تر و حساب‌ها و موجودیهای تعاونی به هیئت مدیره جدید، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها ترتیب معرفی اعضاهای مجاز داده شود.

تبصره- شروع تصدی مشروط به این است که در صورت عدم «فوت یا قبول استعفا یا برکناری» هیئت مدیره قبلی، مدت ماموریت آن‌ها، خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تا زمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیئت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیئت مدیره جدید باشد.

ماده۳۱– مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس / بازرسان / شرکت برسد. صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره– در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

ماده۳۲– استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.

ماده۳۳– هیچیک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس / بازرسان / یا مدیرعامل تعاونی نمی‌تواند سمت بازرسی یا

 

مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.

ماده۳۴– نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت تعاونی در مراجع ذیصلاحیت اقدام کند.

ماده۳۵– داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند.

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- ایمان و تعهد عملی به اسلام «در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، تعهد عملی به دین خود»

۳- دارابودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی

۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

۵- عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.

۶- عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

 

۳ – بازرسی

ماده۳۶– مجمع عمومی عادی.... از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان / انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

«تعداد بازرسان باید عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر»

تبصره۱– در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس / بازرسان / اصلی، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان / علی‌البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره۲– حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

تبصره۳– تا زمانی که بازرس / بازرسان / جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس / بازرسان / قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.

ماده۳۷– وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.

۲- رسیدگی به حساب‌ها، دفا‌تر، اسناد – صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره، مجمع عمومی، شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کار‌شناس که در این صورت پرداخت هزینه کار‌شناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.

۳- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.

۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

 

 

۵- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط.

تبصره۱– بازرس موظف است / بازرسان موظفند / گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره۲– بازرس / بازرسان / حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌تواند / می‌توانند / بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کند / کنند / و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار نظر دارد / دارند /.

ماده۳۸– در صورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند، مکلف است از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

ماده۳۹– بازرس / بازرسان / نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول است.

 

فصل چهارم: مقررات مالی

ماده۴۰– ابتدای سال مالی تعاونی اول.... ماه و انتهای آن آخر.... ماه‌‌‌ همان سال / سال بعد / خواهد بود باستثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان.... ماه است.

ماده۴۱– هیئت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارش‌ها، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا ۳۰ روز قبل ازتاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس / بازرسان / تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس / بازرسان / قرار دهد و نسخه‌ای از آن‌ها را نیز به وزارت تعاون ارسال دارد.

ماده۴۲– هریک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می‌تواند گزارش و یا شکایات خود را به بازرس / بازرسان / اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایت، با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیئت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود.

مدیران تعاونی موظفند با کار‌شناسان، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده۴۳– در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفا‌تر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و

 

قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده۴۴- هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد بحساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده۴۵- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها، صندوق تعاون و سایر مؤسسات اعتباری، پس از تصویت هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.

ماده۴۶- سود خاص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:

۱- از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عموم عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌‌شود.

۲- حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی

۳- چهار درصد از سود خالض بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.

۴- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.

۵- پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص............... تقسیم می‌گردد.

(در تعاونی‌های تولیدی در جای خالی می‌توان توشت: به نسبت سهام و در تعاونیها‌ی توزیعی نوشته شود ۵۰% به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضاء با تعاونی)

تبصره۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.

تبصره۲- تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد. استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

تبصره۳- هیئت مدیره می‌تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد.

 

فصل پنجم: مقررات مختلف

ماده۴۷- هر یک از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشد می‌تواند نماینده‌ای برای نظارت بر تعاونی‌ و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.

ماده۴۸- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقد با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده۴۹- در صورتیکه محمع عمومی فوق‌العاده تغییر عضی از مواد اساسنامه را تصویب کند درصورت تأئید وزارت

 

 

تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده۵۰- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرارگرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده۵۱- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد.

ماده۵۲- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری بصورت کدخدا منشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی واتحادیه ذیربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری (بصورت کدخدا منشی) ارجاع می‌شود.

- در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها مشابه نباشد، اتاق تعاون مرجع داوری (بصورت کدخدا منشی) خواهد بود.

این اساسنامه در ۵۲ ماده و..... تبصره در مجمع عمومی........ مورخه........ به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، قانون شرکت‌های تعاونی (در مواردیکه به قوت خود باقی است)، آیین نامه‌ها، دستورالعملهای قانونی و قرارهای منعقده بین شرکت‌و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد.:: بازدید از این مطلب : 1030
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ثبت شرکت درکیش

 موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت درکیش را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

۱- دو نسخه شرکت نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.

 

۲- دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.

 

۳- دو نسخه اساسنامه که تکمیل و تمامی صفحات آن‌ها به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.

 

۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکمیل شده و به امضاء شرکاء و مدِران رسِده باشد.

 

۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت

 

(در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند، به جای فتوکپی شناسنامه، آگهی روزنامه ارائه شود.)

 

۶- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکاء (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد، شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد.)

 

۷- فتوکپی مجوز فعالیت فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد. (پیش از ارائه کلیه مدارک مبنی بر دریافت حق شارژ)

 

۸- تاییدیه هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک

 

۹- پلمپ دفتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی

 

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

 

۱- دو نسخه اظهار نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

 

۲- دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و تمامی صفحات به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

 

۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کلیه سهام داران و بازرسان رسیده باشد.

 

۴- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد.

 

۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود.)

 

۶- گواهی از یکی از بانک‌های جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵ درصد سرمایه باشد.

 

۷- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کار‌شناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.

 

۸- فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.

 

۹- تاییدیه هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک

 

۱۰- پلمپ دفا‌تر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی ثبت

 

تذکر مهم: قبل از تکمیل کردن مدارک باید موافقت امور حقوقی در مورد نام شرکت اخذ شود. به علاوه مدارک ارائه شده حتی الامکان تایپ شود. چنانچه اوراق به صورت دست نویس تهیه شده باشند با خط خوش و خوانا، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتن و با قلم واحد تنظیم گردد.

 

توجه: متقاضیان می‌توانند به راحتی با اخذ صندوق پستی از سازمان، شرکت خود را به ثبت برسانند.

 

 

 

 

 

ضوابط ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران

 

 

تصویب‎نامه شماره ۲۱۴۵۳/ت ۱۵۰۱۱ ک ۳۰/۲/۱۳۷۴

 

فصل اول ـ تعاریف

 

ماده ۱ ـ در این تصویب‎نامه واژه‎هاى زیر به جاى عبارت‎هاى مشروح مربوط به کار مى‎رود:

 

۱ـ۱ـ کشور: کشور جمهورى اسلامى ایران.

 

۲ ـ ۱ ـ منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى

 

۳ ـ ۱ ـ سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى است که به موجب قانون تأسیس شده ‎اند

 

۴ ـ ۱ ـ قانون: قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شوراى اسلامى

 

۵ ـ ۱ ـ شوراى‎عالى: شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران

 

۶ ـ ۱ ـ واحد ثبتى: مرجع ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى هر یک از سازمان‎هاى مناطق ‎آزاد تجارى ـ صنعتی.

 

۷ ـ ۱ ـ شعبه شرکت یا مؤسسه: شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقى است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلى که در خارج از منطقه ایجاد شده، تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت مذکور مى‎باشد و این شخص حقوقى تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعى آن محسوب مى‎شود.

 

۸ ـ ۱ ـ نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه ـ شخص حقوقى یا حقیقى است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده و تعهدات آن در سمت نمایندگى شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیار دهنده محسوب مى‎شود. [۱]

 

 

فصل دوم: ایجاد و وظایف واحد ثبتى

 

ماده ۲ ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتى شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در آن منطقه، واحدى را به نام واحد ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى تأسیس نماید.

 

ماده ۳ ـ وظایف واحد ثبتى عبارتند از:

 

۱ ـ ۳ـ ثبت شرکت‎‌ها و مؤسسات غیرتجارى ایرانى و خارجى

 

۲ـ ۳ـ ثبت علائم و اسامى تجارى و صنعتى

 

۳ ـ ۳ ـ ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى

 

۴ ـ ۳ ـ ثبت دفا‌تر تجارى بازرگانان

 

۵ ـ ۳ ـ پلمب دفا‌تر تجارى و غیرتجارى واقع در حوزه هر منطقه

 

۶ ـ ۳ ـ ثبت بانک‎‌ها و مؤسسات اعتبارى با رعایت آیین‎نامه اجرایى عملیات پولى و بانکى در مناطق آزاد

 

۷ ـ ۳ ـ ثبت شرکت‎هاى بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد

 

 

فصل سوم: تشریفات قانونى ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎هاى صنعتى و معنوى

 

ماده ۴ ـ هر شرکت یا مؤسسه‎اى که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلى آن نیز در‌‌ همان منطقه باشد شرکت ایرانى و ثبت شده در منطقه محسوب مى‎شود.

 

تبصره ۱ ـ از تاریخ اجراى این تصویب‎نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجى براى اینکه بتواند به‎وسیله شعبه یا نمایندگى در منطقه به فعالیت‎هاى اقتصادى مبادرت نماید، باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جارى آن کشور ـ به تصدیق نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در آن کشور ـ شرکت قانونى محسوب شود و در واحد ثبتى منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

 

تبصره ۲ ـ هر شرکت یا مؤسسه خارجى که در تاریخ اجراى این تصویب‎نامه در منطقه به‎وسیله شعبه یا نمایندگى به فعالیت‎هاى اقتصادى اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجراى این تصویب‎نامه تقاضاى ثبت نماید. در غیر این‎صورت شرکت مذکور اعتبار قانونى نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

 

ماده ۵ ـ انواع شرکت‎‌ها و مؤسسات غیرتجارى مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران مى‎توانند در واحد ثبتى منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن‌ها قانونى باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت‎‌ها، تحت قوانین موضوعه امکان‎پذیر است.

 

ماده ۶ ـ‌ تمامى اشخاص حقوقى که در منطقه فعالیت اقتصادى دارند، موظف‎اند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى وضعیت خود را با مفاد این تصویب‎نامه و دستورالعمل‎هاى اجرایى آن تطبیق دهند در غیر این‎صورت مرجع صالح به تقاضاى سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیرى خواهد نمود. دستورالعمل اجرایى این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته مى‎شود. ‎شود.

 

تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقى که قبل از ایجاد واحد ثبتى منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده‎ اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلى (اقامتگاه) آن‌ها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده ‎اند بنا به تقاضاى واحد ثبتى براى آن واحد ارسال مى‎کند. هم‎چنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیرى از تعیین نام‎هاى مشابه براى شرکت‎هاى در حال ثبت با واحدهاى ثبتى مناطق همکارى خواهد نمود. [۲]

 

ماده ۷ ـ ثبت شرکت و مؤسسه در منطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتى منطقه به عمل خواهد آمد:

 

۱ ـ اظهارنامه ثبت

 

۲ـ اساسنامه شرکت

 

۳ـ صورت‎جلسه مجمع عمومى مؤسسین

 

۴ـ صورت‎جلسه اولین جلسه هیئت مدیره

 

۵ـ گواهى بانکى از یکى از بانک‎هاى منطقه مبنى بر تودیع حداقل ۳۵% سرمایه نقدى

 

۶ـ مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد

 

تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقى خارجى تهیه و ارائة اصل اختیارنامه نمایندگى و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آن‌ها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقى خارجى (به تصدیق نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در آن کشور) رعایت شده باشد، ضرورت دارد. هم‎چنین، لازم است براى ثبت شعبه یا نمایندگى در ایران اشخاص حقوقى خارجى اظهارنامه ثبت شرکت‎ و رونوشت مصدق سند شرکت در کشور مبتوع را به زبان فارسى نیز ضمیمه نمایند.

 

تبصره ۲ ـ کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده ۸ این تصویب‎نامه توسط اشخاص حقوقى خارجى باید به صورت رسمى به زبان فارسى نیز تسلیم شود.

 

تبصره ۳ ـ در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‎ الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهى مربوط صورت خواهد گرفت.

 

ماده ۸ ـ اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگى‎ هاى اشخاص حقوقى خارجى علاوه بر قید تاریخ و امضاء باید حاوى نکات زیر باشد:

 

۱. نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسى با علائم اختصارى و مشخصات آن

 

۲. نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن

 

۳. مرکز اصلى و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران

 

۴. تابعیت شرکت یا مؤسسه

 

۵. میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه

 

۶. آخرین بیلان مالى شرکت یا مؤسسه

 

۷. مرجع ثبت، شماره محل (شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران

 

۸. فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در منطقه

 

۹. سایر شعب و نمایندگى‎ هاى شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامى مدیران هر کدام (در صورت تأسیس)

 

۱۰. اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت‎دار دریافت کننده ابلاغ‎‌ها و اخطاریه‎ ها

 

۱۱. قبولى مدیر یا مدیران شعب و نمایندگى‎ هاى ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگى موضوع تبصره یک ماده هفت این تصویب‎نامه

 

۱۲. نام و نام خانوادگى‎، اقامتگاه مدیران یا اداره‎ کنندگان شرکت یا مؤسسه

 

تبصره ـ نام و نام‎خانوادگى، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلى یا رونوشت مصدق وکالت‎نامه در صورتى که اظهارنامه و تقاضاى ثبت به‎وسیله وکیل داده شده باشد، تسلیم شود.

 

ماده ۹ ـ اشخاص حقوقى پس از ثبت داراى شخصیت حقوقى خواهند بود و براساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت مى ‎نمایند. واحد ثبتى سازمان موظف است سندى مشعر بر ثبت اشخاص حقوقى یا شعبه یا نمایندگى آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتى است به تقاضا کننده ثبت بدهد. ‎نمایند. واحد ثبتى سازمان موظف است سندى مشعر بر ثبت اشخاص حقوقى یا شعبه یا نمایندگى آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتى است به تقاضا کننده ثبت بدهد.

 

ماده ۱۰ ـ اشخاص حقوقى مکلف‎اند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیئت مدیره، بازرسان، صاحبان امضاى مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبى به واحد ثبتى منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقى مذکور نخواهد بود.

 

ماده ۱۱ ـ هر ذی‎نفعى مى‎تواند از مندرجات پرونده‎ هاى ثبتى مربوط اطلاع یافته تقاضاى دریافت رونوشت مصدق نماید.

 

ماده ۱۲ ـ واحد ثبتى موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران و روزنامة محلى به هزینة متقاضى به آن روزنامه اعلام نماید.

 

ماده ۱۳ ـ تقاضاى ثبت علائم و اسامى تجارى ـ صنعتى و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى در منطقه به موجب اظهارنامه صورت مى‎گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتى طبق دستورالعمل اجرایى مصوّب سازمان هر منطقه خواهد بود.

 

ماده ۱۴ ـ کلیه اشخاص حقیقى ایرانى که طبق قانون تجارت به امور بازرگانى در منطقه مبادرت دارند موظف‎اند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب‎نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى در دفتر ثبت تجارى واحد ثبتى به ثبت برسانند.

 

ماده ۱۵ ـ ثبت اسامى اشخاص حقیقى ایرانى و خارجى در دفا‌تر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى انجام مى‎گیرد و حاوى نکات زیر مى‎باشد، به عمل مى‎آید:

 

۱. نام و نام‎خانوادگى بازرگانان

 

۲. تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگانان و تصویر اوراق شناسنامه براى اشخاص حقیقى ایرانى و گذرنامه براى اشخاص حقیقى خارجى

 

۳. تابعیت اصلى و فعلى افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگى اخذ تابعیت مزبور

 

۴. تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجى

 

۵. اقامتگاه قانونى اشخاص حقیقى

 

۶. شماره ثبت منگنه و پلمب دفا‌تر تجارى که به موجب بند ۵ ماده ۳ این تصویب‎نامه به عمل آمده است.

 

۷. رشته فعالیت تجارى داخلى یا خارجى یا هر دو در هر مورد

 

۸. سایر مشخصات تجارى بازرگانان از جمله شماره ثبت، علائم تجارى، کتاب رمز تجارتى و غیره

 

ماده ۱۶ ـ واحد ثبتى مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتى ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی‏ربط در سازمان ارسال کند.

 

ماده ۱۷ ـ اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتى را در مفاد اظهارنامه طى اظهارنامه جدیدى که در سه نسخه تنظیم مى‎شود، تهیه و به واحد ثبتى سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتى واحد ثبتى قید گردد.

 

ماده ۱۸ ـ اشخاص حقیقى و حقوقى که طبق مقررات این تصویب‎نامه اسم خود را ثبت مى‎نمایند مکلف‎ اند در سربرگ اوراق تجارتى و برگ‏هاى فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتى که به کار مى‎برند، ضمن درج عنوان تجارتى شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

 

 

فصل چهارم ـ سایر مقررات

 

ماده ۱۹ ـ پلمب دفا‌تر تجارتى اشخاص حقیقى و حقوقى طبق دستورالعملى که توسط سازمان هر منطقه تعیین مى‎شود، صورت گرفته و پس از امضاى نماینده واحد ثبتى به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

 

ماده ۲۰ ـ هزینه ‎هاى مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن هم‎چنین ثبت علائم و اسامى تجارى و صنعتى و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى و نیز ثبت دفا‌تر تجارتى و پلمب دفا‌تر تجارتى و غیرتجارتى به موجب دستورالعملى که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه مى‎شود، دریافت مى‎گردد. [۳]

 

ماده ۲۱ ـ از ادامه فعالیت متخلفین از اجراى مفاد این تصویب‎نامه بنا به تقاضاى سازمان، توسط نیروى انتظامى منطقه جلوگیرى به عمل خواهد آمد. در هر صورت این‎گونه اقدامات رافع مسئولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقى متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

 

ماده ۲۲ ـ دستورالعمل‎هاى اجرایى این تصویب‎نامه و فرم‎هاى چاپى مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب‎نامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

 

این تصویب‎نامه در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۷۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهورى رسیده است.

 

[۱] اصلاحى طبق تصویب‎نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک ۲۳/۵/۱۳۷۵

 

[۲] اصلاحى و الحاقى تبصره طبق تصویب‎نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک ۲۳/۵/۱۳۷۵

 

[۳] اصلاحى طبق تصویب‎نامه شماره ۵۷۴۲۵/ت ۱۸۷۷۵ هـ

 

 :: بازدید از این مطلب : 1001
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 ثبت شرکت در مناطق آزاد

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با  ثبت شرکت در مناطق آزاد را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

تصویب‎نامه شماره ۲۱۴۵۳/ت ۱۵۰۱۱ ک ۳۰/۲/۱۳۷۴

 

فصل اول ـ تعاریف

 

ماده ۱ ـ در این تصویب‎نامه واژه‎هاى زیر به جاى عبارت‎هاى مشروح مربوط به کار مى‎رود:

 

۱ـ۱ـ کشور: کشور جمهورى اسلامى ایران.

 

۲ ـ ۱ ـ منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى

 

۳ ـ ۱ ـ سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى است که به موجب قانون تأسیس شده ‎اند

 

۴ ـ ۱ ـ قانون: قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شوراى اسلامى

 

۵ ـ ۱ ـ شوراى‎عالى: شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران

 

۶ ـ ۱ ـ واحد ثبتى: مرجع ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى هر یک از سازمان‎هاى مناطق ‎آزاد تجارى ـ صنعتی.

 

۷ ـ ۱ ـ شعبه شرکت یا مؤسسه: شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقى است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلى که در خارج از منطقه ایجاد شده، تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت مذکور مى‎باشد و این شخص حقوقى تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعى آن محسوب مى‎شود.

 

۸ ـ ۱ ـ نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه ـ شخص حقوقى یا حقیقى است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده و تعهدات آن در سمت نمایندگى شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیار دهنده محسوب مى‎شود. [۱]

 

 

فصل دوم: ایجاد و وظایف واحد ثبتى

 

ماده ۲ ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتى شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در آن منطقه، واحدى را به نام واحد ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى تأسیس نماید.

 

ماده ۳ ـ وظایف واحد ثبتى عبارتند از:

 

۱ ـ ۳ـ ثبت شرکت‎‌ها و مؤسسات غیرتجارى ایرانى و خارجى

 

۲ـ ۳ـ ثبت علائم و اسامى تجارى و صنعتى

 

۳ ـ ۳ ـ ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى

 

۴ ـ ۳ ـ ثبت دفا‌تر تجارى بازرگانان

 

۵ ـ ۳ ـ پلمب دفا‌تر تجارى و غیرتجارى واقع در حوزه هر منطقه

 

۶ ـ ۳ ـ ثبت بانک‎‌ها و مؤسسات اعتبارى با رعایت آیین‎نامه اجرایى عملیات پولى و بانکى در مناطق آزاد

 

۷ ـ ۳ ـ ثبت شرکت‎هاى بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد

 

 

فصل سوم: تشریفات قانونى ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎هاى صنعتى و معنوى

 

ماده ۴ ـ هر شرکت یا مؤسسه‎اى که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلى آن نیز در‌‌ همان منطقه باشد شرکت ایرانى و ثبت شده در منطقه محسوب مى‎شود.

 

تبصره ۱ ـ از تاریخ اجراى این تصویب‎نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجى براى اینکه بتواند به‎وسیله شعبه یا نمایندگى در منطقه به فعالیت‎هاى اقتصادى مبادرت نماید، باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جارى آن کشور ـ به تصدیق نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در آن کشور ـ شرکت قانونى محسوب شود و در واحد ثبتى منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

 

تبصره ۲ ـ هر شرکت یا مؤسسه خارجى که در تاریخ اجراى این تصویب‎نامه در منطقه به‎وسیله شعبه یا نمایندگى به فعالیت‎هاى اقتصادى اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجراى این تصویب‎نامه تقاضاى ثبت نماید. در غیر این‎صورت شرکت مذکور اعتبار قانونى نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

 

ماده ۵ ـ انواع شرکت‎‌ها و مؤسسات غیرتجارى مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران مى‎توانند در واحد ثبتى منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن‌ها قانونى باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت‎‌ها، تحت قوانین موضوعه امکان‎پذیر است.

 

ماده ۶ ـ‌ تمامى اشخاص حقوقى که در منطقه فعالیت اقتصادى دارند، موظف‎اند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى وضعیت خود را با مفاد این تصویب‎نامه و دستورالعمل‎هاى اجرایى آن تطبیق دهند در غیر این‎صورت مرجع صالح به تقاضاى سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیرى خواهد نمود. دستورالعمل اجرایى این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته مى‎شود. ‎شود.

 

تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقى که قبل از ایجاد واحد ثبتى منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده‎ اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلى (اقامتگاه) آن‌ها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده ‎اند بنا به تقاضاى واحد ثبتى براى آن واحد ارسال مى‎کند. هم‎چنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیرى از تعیین نام‎هاى مشابه براى شرکت‎هاى در حال ثبت با واحدهاى ثبتى مناطق همکارى خواهد نمود. [۲]

 

ماده ۷ ـ ثبت شرکت و مؤسسه در منطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتى منطقه به عمل خواهد آمد:

 

۱ ـ اظهارنامه ثبت

 

۲ـ اساسنامه شرکت

 

۳ـ صورت‎جلسه مجمع عمومى مؤسسین

 

۴ـ صورت‎جلسه اولین جلسه هیئت مدیره

 

۵ـ گواهى بانکى از یکى از بانک‎هاى منطقه مبنى بر تودیع حداقل ۳۵% سرمایه نقدى

 

۶ـ مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد

 

تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقى خارجى تهیه و ارائة اصل اختیارنامه نمایندگى و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آن‌ها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقى خارجى (به تصدیق نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در آن کشور) رعایت شده باشد، ضرورت دارد. هم‎چنین، لازم است براى ثبت شعبه یا نمایندگى در ایران اشخاص حقوقى خارجى اظهارنامه ثبت شرکت‎ و رونوشت مصدق سند شرکت در کشور مبتوع را به زبان فارسى نیز ضمیمه نمایند.

 

تبصره ۲ ـ کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده ۸ این تصویب‎نامه توسط اشخاص حقوقى خارجى باید به صورت رسمى به زبان فارسى نیز تسلیم شود.

 

تبصره ۳ ـ در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‎ الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهى مربوط صورت خواهد گرفت.

 

ماده ۸ ـ اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگى‎ هاى اشخاص حقوقى خارجى علاوه بر قید تاریخ و امضاء باید حاوى نکات زیر باشد:

 

۱. نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسى با علائم اختصارى و مشخصات آن

 

۲. نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن

 

۳. مرکز اصلى و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران

 

۴. تابعیت شرکت یا مؤسسه

 

۵. میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه

 

۶. آخرین بیلان مالى شرکت یا مؤسسه

 

۷. مرجع ثبت، شماره محل (شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران

 

۸. فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در منطقه

 

۹. سایر شعب و نمایندگى‎ هاى شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامى مدیران هر کدام (در صورت تأسیس)

 

۱۰. اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت‎دار دریافت کننده ابلاغ‎‌ها و اخطاریه‎ ها

 

۱۱. قبولى مدیر یا مدیران شعب و نمایندگى‎ هاى ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگى موضوع تبصره یک ماده هفت این تصویب‎نامه

 

۱۲. نام و نام خانوادگى‎، اقامتگاه مدیران یا اداره‎ کنندگان شرکت یا مؤسسه

 

تبصره ـ نام و نام‎خانوادگى، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلى یا رونوشت مصدق وکالت‎نامه در صورتى که اظهارنامه و تقاضاى ثبت به‎وسیله وکیل داده شده باشد، تسلیم شود.

 

ماده ۹ ـ اشخاص حقوقى پس از ثبت داراى شخصیت حقوقى خواهند بود و براساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت مى ‎نمایند. واحد ثبتى سازمان موظف است سندى مشعر بر ثبت اشخاص حقوقى یا شعبه یا نمایندگى آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتى است به تقاضا کننده ثبت بدهد. ‎نمایند. واحد ثبتى سازمان موظف است سندى مشعر بر ثبت اشخاص حقوقى یا شعبه یا نمایندگى آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتى است به تقاضا کننده ثبت بدهد.

 

ماده ۱۰ ـ اشخاص حقوقى مکلف‎اند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیئت مدیره، بازرسان، صاحبان امضاى مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبى به واحد ثبتى منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقى مذکور نخواهد بود.

 

ماده ۱۱ ـ هر ذی‎نفعى مى‎تواند از مندرجات پرونده‎ هاى ثبتى مربوط اطلاع یافته تقاضاى دریافت رونوشت مصدق نماید.

 

ماده ۱۲ ـ واحد ثبتى موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران و روزنامة محلى به هزینة متقاضى به آن روزنامه اعلام نماید.

 

ماده ۱۳ ـ تقاضاى ثبت علائم و اسامى تجارى ـ صنعتى و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى در منطقه به موجب اظهارنامه صورت مى‎گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتى طبق دستورالعمل اجرایى مصوّب سازمان هر منطقه خواهد بود.

 

ماده ۱۴ ـ کلیه اشخاص حقیقى ایرانى که طبق قانون تجارت به امور بازرگانى در منطقه مبادرت دارند موظف‎اند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب‎نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى در دفتر ثبت تجارى واحد ثبتى به ثبت برسانند.

 

ماده ۱۵ ـ ثبت اسامى اشخاص حقیقى ایرانى و خارجى در دفا‌تر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى انجام مى‎گیرد و حاوى نکات زیر مى‎باشد، به عمل مى‎آید:

 

۱. نام و نام‎خانوادگى بازرگانان

 

۲. تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگانان و تصویر اوراق شناسنامه براى اشخاص حقیقى ایرانى و گذرنامه براى اشخاص حقیقى خارجى

 

۳. تابعیت اصلى و فعلى افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگى اخذ تابعیت مزبور

 

۴. تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجى

 

۵. اقامتگاه قانونى اشخاص حقیقى

 

۶. شماره ثبت منگنه و پلمب دفا‌تر تجارى که به موجب بند ۵ ماده ۳ این تصویب‎نامه به عمل آمده است.

 

۷. رشته فعالیت تجارى داخلى یا خارجى یا هر دو در هر مورد

 

۸. سایر مشخصات تجارى بازرگانان از جمله شماره ثبت، علائم تجارى، کتاب رمز تجارتى و غیره

 

ماده ۱۶ ـ واحد ثبتى مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتى ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی‏ربط در سازمان ارسال کند.

 

ماده ۱۷ ـ اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتى را در مفاد اظهارنامه طى اظهارنامه جدیدى که در سه نسخه تنظیم مى‎شود، تهیه و به واحد ثبتى سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتى واحد ثبتى قید گردد.

 

ماده ۱۸ ـ اشخاص حقیقى و حقوقى که طبق مقررات این تصویب‎نامه اسم خود را ثبت مى‎نمایند مکلف‎ اند در سربرگ اوراق تجارتى و برگ‏هاى فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتى که به کار مى‎برند، ضمن درج عنوان تجارتى شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

 

 

فصل چهارم ـ سایر مقررات

 

ماده ۱۹ ـ پلمب دفا‌تر تجارتى اشخاص حقیقى و حقوقى طبق دستورالعملى که توسط سازمان هر منطقه تعیین مى‎شود، صورت گرفته و پس از امضاى نماینده واحد ثبتى به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

 

ماده ۲۰ ـ هزینه ‎هاى مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن هم‎چنین ثبت علائم و اسامى تجارى و صنعتى و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى و نیز ثبت دفا‌تر تجارتى و پلمب دفا‌تر تجارتى و غیرتجارتى به موجب دستورالعملى که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه مى‎شود، دریافت مى‎گردد. [۳]

 

ماده ۲۱ ـ از ادامه فعالیت متخلفین از اجراى مفاد این تصویب‎نامه بنا به تقاضاى سازمان، توسط نیروى انتظامى منطقه جلوگیرى به عمل خواهد آمد. در هر صورت این‎گونه اقدامات رافع مسئولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقى متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

 

ماده ۲۲ ـ دستورالعمل‎هاى اجرایى این تصویب‎نامه و فرم‎هاى چاپى مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب‎نامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

 

این تصویب‎نامه در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۷۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهورى رسیده است.

 

[۱] اصلاحى طبق تصویب‎نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک ۲۳/۵/۱۳۷۵

 

[۲] اصلاحى و الحاقى تبصره طبق تصویب‎نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک ۲۳/۵/۱۳۷۵

 

[۳] اصلاحى طبق تصویب‎نامه شماره ۵۷۴۲۵/ت ۱۸۷۷۵ هـ

 

 :: بازدید از این مطلب : 1028
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ثبت شرکت سهامی خاص

 موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

مرحله اول:

تهیه مدارک بشرح ذیل

۱- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص

 

۲- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص

 

۳- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

 

۴- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین

 

(در دفا‌تر اسناد رسمی) ویا وکیل رسمی شرکت

 

۵-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین

 

(در دفا‌تر اسناد رسمی) ویا وکیل رسمی شرکت

 

۶- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.

 

۷-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)

 

۸-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. (مراکز پلیس +۱۰)

 

۹- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آن‌ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:

نمونه متن اقرار نامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند.

 

۱۰- ارائه اقرار نامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی‌دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می‌باشد. در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:

نمونه متن اقرار نامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند.

 

۱۱- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

۱۲-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.

۱۳ - پرداخت فیش ۰۰۰/۴۰ ریال بعنوان هزینه

۱۴- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت

- ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کار‌شناس ثبت شرکتها

 

مرحله دوم:

۱- انتخاب چهار نام پیشنهادی برای شرکت

تذکر: موارد ذیل در تعیین نام رعایت گردد

الف: اسامی پیشنهادی سابقه ثبت نداشته باشد

ب: ازنام ونام خانوادگی واسامی خاص استفاده نگردد

ج: دارای معنا ومفهوم باشد وبا فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد

د: لاتین نباشد

هـ: عدد نباشد

و: مفرد (از دو کلمه کمتر نباشد)

ز: از کلماتی نظیر ایران – جهان – شاهد – شهید - مرکز – بنیاد – سازمان – اسامی متبرکه –آزاده – جانباز – بهزیست – نظام – انتظام – دادگستر – موزه – تکنیک – الکترو – خدمات خودروئی- تکنولوژی- مختصات کامپیوتری – پلی – پاریز – اینترنت – کارگشا – چند منظور- گمرک – پاستور -هیمالیا – بوف – آی تک – کیش – نیرو انسانی استفاده نگردد .

ح از فرهنگ لغات فارسی استفاده ودر صورتی که نام پیشنهادی متداول نمی‌باشد تصویری از مستند ضمیمه گردد.

 

مرحله سوم:

الف – تکمیل یک نسخه اساسنامه ویک برگ از اظهارنامه با مداد وارائه به قسمت تاسیس جهت کنترل ورفع ایرادات

ب- تکمیل نهائی کلیه نسخه های اساسنامه اظهار نامه پس از کنترل وگرفتن امضاء از سهامداران وبازرسین ذیل تمام صفحات اساسنامه واظهار نامه وصورتجلسات ضمیمه اساسنامه.

 

مرحلــــه چهارم:

متقاضی تاسیس یا وکیل قانونی ایشان بایستی پس از تائید یکی از نامهای پیشنهادی جهت اخذ نامه معرفی به بانک وافتتاح حساب به قسمت تاسیس مراجعه وپس از واریز مبلغ سرمایه اولیه شرکت گواهی بانک را اخذ و با سایر مدارک تکمیل شده به قسمت تاسیس ارائه نماید

تذکــــر: نامهای تائید شده از تهران از تاریخ تائید بمدت سه ماه اعتبار دارند در صورتی که شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تائید شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد ودر صورتی که متقاضی خواستار ادامه جریان ثبتی باشد بایستی پس از پرداخت هزینه تعیین نام ، نام تائید شده را جهت تمدید تحویل قسمت تعیین نام ثبت شرکت‌ها نماید.

 

مرحله پنجم:

پرونده توسط متصدی مربوطه کنترل ودر صورتی که فاقد اشکال باشد در دفتر اندیکاتور ثبت وجهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه وسپس جهت ورود اطلاعات در سیستم برون سازمانی به متصدی تحویل می‌گردد وپس از ورود اطلاعات متقاضی یا وکیل قانونی وی می‌بایست نسبت به کنترل دقیق موارد وارده شده اقدام وذیل نسخه مربوطه امضاء نماید.

تذکر: پس از تائید صحت اطلاعات توسط متقاضی هر گونه تغییر اصلاح یا حذف واضافه در اطلاعات شرکت ممنوع بوده ومتقاضی می‌بایست پس از ثبت شرکت تقاضای تغییر در مشخصات را بموجب صورتجلسه قانونی درخواست نماید.

 

مرحله ششم

ارسال اطلاعات پرونده از سیستم برون سازمانی به سیستم درون سازمانی وکنترل موارد وارده شده در سیستم با پرونده تشکیل شده توسط کار‌شناس ثبت شرکت‌ها ودر صورتی که فاقد اشکال باشد انجام مراحل مورد نیاز در سیستم درون سازمانی توسط کار‌شناس تاسیس تا اختصاص شماره ثبت به شرکت وصدور پیش نویش آگهی تاسیس توسط مسئول ثبت شرکت‌ها.

 

مرحله هفتم:

ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت‌ها ذیل شماره ثبت اختصاص یافته در سیستم ومراجعه کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت یا وکیل رسمی ایشان (با کارت شناسائی) جهت امضاء ذیل دفتر.

 

مرحله هشتم:

صدورآگهی تاسیس وارجاع پرونده به قسمت دفتر اندیکاتور جهت ثبت آگهی در دفتر مذکور که پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک (اعم از اساسنامه – اظهار نامه وصورتجلسات) تحویل متقاضی می‌نماید ونسخه‌های آگهی مربوطه به ارشاد (جهت معرفی به دفتر روزنامه محلی ودرج آگهی درروزنامه) بانک – شرکت وروزنامه رسمی (جهت ارسال به روزنامه رسمی) به متقاضی تحویل می‌گردد .

بدیهی است در صورت عدم مراجعه به موقع متقاضی به مراجع اعلام شده(خصوصاً روزنامه رسمی) وعدم درج آگهی در روزنامه اعتبار شرکت متزلزل می‌باشد وواحد ثبت شرکت‌ها ودفتر پستی هیچگونه تعهدی در قبال عدم درج آگهی صادره دارا نمی‌باشد.

 

توجــــه::

-طبق ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه به دارائی جهت پرداخت دودر هزار سرمایه اولیه شرکت بابت حق تمبر الزامی است.

-پلمپ دفا‌تر شرکت ظرف یکماه از تاریخ ثبت شرکت الزامی است.

 

 

اساسنامه شرکت (سهامی خاص)

 

شماره ثبت تاریخ ثبت / / ۱۳۹۱

بسمه تعالی

بخش اول

نام- موضوع- مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده۱) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت (شرکت سهامی خاص)

ماده۲) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است

طراحی – مشاوره- نظارت- اجرا – متره و برآورد - مرمت و پیمانکاری کلیه عملیات ساختمانی- تعمیر و ساخت و پیمانکاری پروژه‌های عمرانی و مهندسی سیویل و انبوه سازی- و شهر سازی پیمانکاری در زمینه امور برق و نیرو (تاسیسات برقی و مکانیکی) – خدمات عمومی و تزیینات ساختمانی - تهیه مواد و مصالح ساختمانی -واردات و صادرات در رابطه با موضوع شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی - اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری – شرکت درنمایشگاه‌ها و... - و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد

ماده ۳) مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن

تهران:

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده۵) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ده هزار ریالی و صفر سهم بی‌نام هریک به ارزش صفر ریال می‌باشد که مبلغ یک میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ صفر ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد ۳۵ تا۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده۷) اوراق سهام

کلیه سهام شرکت (بانام و یا بی‌نام و یا توأماً) است. اوراق سهام شرکت متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه۱۳۴۷ بوده و به امضای دونفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند خواهد رسید و به مهرشرکت ممهور می‌گردد.

ماده۸) گواهینامه موقت سهام

تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می‌دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده۹) غیرقابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می‌باشد مالیکن مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده۱۰) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می‌نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده۱۱) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده۱۲) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.

تذکر: اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده۱۳) حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

بخش چهارم

مجامع عمومی

ماده۱۴) مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می‌کند. هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می‌تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه براین سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده۱۵) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هریک یک رأی خواهند داشت مشروط براینکه بهای بلیط مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده۱۶) محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، منعقد خواهد شد.

ماده۱۷) دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره۱: در مواقعیکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده۱۸) دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می‌نماید.

دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده۱۹) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده۲۰) وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدارک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود و صاحب سهم است.

ماده۲۱) هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آن‌ها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن‌ها جزء دستورجلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی باکثریت آراء یکنفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می‌نمایند. هرگاه مجمع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود

ماده۲۲) صورتجلسه‌ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکزشرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت‌ها تقدیم می‌گردد.

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویب ترازنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یاهرگونه تغییر در مواد اساسنامه

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده۲۳) اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می‌گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آن‌ها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می‌باشد.

ماده۲۴) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می‌گردد.

ماده۲۵) حدنصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هرعده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود

بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده۲۶) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده۲۷) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می‌تواند باستثناء مواردیکه درباره آن‌ها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می‌باشد تصمیم گیری نماید.

ماده۲۸) حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده۲۹) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده۳۰) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده۳۱) عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند.

تبصره۲: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده۳۲) مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دوسال است مدت مذکور تاوقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می‌کند و براساس ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می‌نمایند.

ماده۳۳) سهام وثیقه مدیران

هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً برشرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی‌باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده۳۴) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره می‌تواند از بین خود یا از خارج یکنفر را هم بسمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نماید تاوظایف رئیس را انجام دهد.

ماده۳۵) مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند و یا به دعوت کتبی رئیس اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته‌اند ضروری نخواهد بود.

ماده۳۶) محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده۳۷) حدنصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می‌گردد.

ماده۳۸) تصمیمات امضاءشده

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده۳۹) صورتجلسات هیئت مدیره

برای هریک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه‌ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می‌رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غیاب می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می‌گردد. در مورد ماده۳۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده۴۰) اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع‌ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می‌باشد.

۱-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی

۲- تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل

۳- ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هرنقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران

۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها

۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت

۶- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات

۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات

۸- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی

۹- عقدهرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) این اساسنامه.

۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی

۱۱- به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها

۱۲- تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و هرنوع استقراض واخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.

۱۳- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کار‌شناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۱۴- تعیین میزان استهلاک‌ها

۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت

۱۶- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها

۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام

۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچوجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

ماده۴۱) پاداش اعضاء هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده۴۲) مسئولیت اعضاء هیئت مدیره:

 

مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده۴۳) معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آن‌ها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می‌باشد.

ماده۴۴) مدیر عامل

هیئت مدیره باید اقلاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آن‌ها را تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده۴۰این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن‌ها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره۳: هیأت مدیره در صورت تمایل می‌تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره۴: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره۵: هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده۴۵) صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره۶: صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز طرف یکماه به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

بخــش ششـم

بـازرس

ماده۴۶) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال معین می‌کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد وحساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره۷: در صورت فوت یا استعفا یاسلب شرایط قانونی بازرس اصلی وظیفه او را بازرس‌علی البدل انجام خواهد داد.

ماده۴۷) اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده۴۸) مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌باشد.

ماده۴۹) حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به‌مان میزان باقی خواهد ماند.

ماده۵۰) معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یا علی البدل نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

بخـش هفتــم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده۵۱) سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هرسال آغاز می‌شود و روز آخر اسفند‌‌ همان سال به پایان می‌رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفندماه‌‌ همان سال می‌باشد.

ماده۵۲) صورتحساب شش ماهه

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم به بازرس بدهد.

ماده۵۳) حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دری و دیون شرکت و در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده۵۴) حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحساب‌ها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده۵۵) اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارائی‌های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه براثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیان‌ها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره۸: تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده۵۶) تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده۵۷) مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصاً خواهد بود.

ماده۵۸) سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در‌‌ همان سال مالی، منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و اندوخته‌ها

ماده۵۹) اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن برطبق ماده۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی برخلاف این امر باطل است.

ماده۶۰) سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سودخالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بخـش هشـتم

انحلال و تصفیه

ماده۶۱) انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می‌شود:

۱- در مواردیکه براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در‌‌ همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲- در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳- در موارد مذکور در ماده۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تبصره۱۰: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده۶۲) تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

بخـش نهــم

متفـرقـه

ماده۶۳) موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده۶۴)

این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ / /۱۳۹۰ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

محل امضاء سهامداران

 

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی خاص

بسم الله الرحمن الرحیم

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی خاص در تاریخ / /90 با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۱- به سمت رئیس

۲- به سمت ناظر

۳- به سمت ناظر

۴- به سمت ناظر

۵- به سمت ناظر

به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:

۱- تصویب اساسنامه-۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره

۳- انتخاب بازرسان -۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت

۵- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.

الف) اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.

ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۱-

۲-

۳-

۴- آقای .............

۵- آقای........... کلا برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

ج) با رعایت ماده۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت

اقای............................. فرزند......................... دارای. ش. ش..................... کدملی................................... ساکن............................................................. به عنوان بازرس اصلی و آقای....................................... فرزند.................. به ش ش............. کد ملی..................................... ساکن............................................................................................... کد پستی........................ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

محل امضاء سهامداران

 

امضاء هیئت رئیسه

۱- رئیس:

۲- ناظر:

۳- ناظر:

۴- بازرس اصلی:

۵- بازرس‌علی‌البدل:

۶- منشی:

د) روزنامه کثیرالانتشار ............ برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

ه) کلیه سهامداران به مدیر عامل با حق توکیل به غیر (احدی از سهامداران - عضو هیئت مدیره- وکیل رسمی) وکالت می‌دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه

 

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسس

نام سهامدار تعداد سهام درصد تعهدی درصد پرداخت شده امضاء

۱- آقای....................... سهم .... تماما پرداخت شده

۲- آقای....................... سهم 12 تماما پرداخت شده

۳- خانم....................... سهم .... تماما پرداخت شده

۴- آقای .......................سهم .... تماما پرداخت شده

۵- خانم....................... سهم .... تماما پرداخت شده

محل امضاء سهامداران

 

 

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت

بسم الله الرحمن الرحیم

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت............................................... (سهامی خاص)

اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۰ روز / ۱۲ /۱۳۹۰ در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.

۱- مدیر عامل .....................

۲- ریس هیت مدیره ...................

۳- نایب رئیس هیت مدیره ...................

انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء........................................ با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء................................ با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

کلیه اعضاء هیأت مدیره به آقای........... (احدی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل با حق توکیل به غیروکالت می‌دهند که نسبت به ثبت تأسیس شرکت و پرداخت حق الزحمه و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

محل امضای اعضای هیئت مدیره

 

 

 

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/ عام

۱- نام شرکت:.................................... سهامی خاص

۲- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین: در این قسمت مشخصات سجلی و محل اقامت سهامداران قید می‌گردد.

آقا / خانم متولد شماره شناسنامه صادره از

محل تولد ساکن تهران

..............................................................................................

آقا / خانم

..............................................................................................

آقا / خانم

..............................................................................................

 

۳- موضوع شرکت: در این قسمت موضوع شرکت قید می‌گردد.

 

 

 

۴- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک: حداقل یک میلیون ریال

 

۵- تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آن‌ها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام

.............................. سهم ریالیریال بانام/بی نام تقسیم شده است.

۶- میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحویکه بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.

آقا/ خانم................. دارنده................. سهم که................ ریال پرداخت گردیده.............. ریال در تعهد می‌باشد.

آقا/ خانم................. دارنده................. سهم که................ ریال پرداخت گردیده.............. ریال در تعهد می‌باشد.

آقا/ خانم................. دارنده................. سهم که................ ریال پرداخت گردیده.............. ریال در تعهد می‌باشد.

که مبلغ ریال بحساب جاری بانک شعبه

واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۷- مرکز اصلی شرکت: تهران.................... خیابان.................. می‌دان.................. کوچه...........

پلاک...................

۸- مدت شرکت از تاریخ ثبت...................................... بمدت نامحدود...........................

۹- مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند....................................................

آقا/خانم بسمت رئیس هیئت مدیره

آقا/خانم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره

آقا/خانم بسمت مدیر عامل

حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات با مهر شرکت معتبراست.

۱۰- نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت:

نام مدیر عامل و اختیارات وی که در اساسنامه پیش بینی شده قید گردد.

.............................................................................

 

 

 

 

۱۱- بازرسان اصلی و علی البدل شرکت:

آقا/خانم بسمت بازرس اصلی

آقا/خانم بسمت بازرس علی البدل

 

۱۲- محل شعب فعلی شرکت در صورتیکه دارای شعبه است نام محل شعبه قید می‌گردد. و در صورتیکه فاقد شعبه است نوشته شود.

۱۳- اساسنامه شرکت مشتمل بر............................. ماده و............................... تبصره می‌باشد که در جلسه مورخ.................. مؤسسین شرکت به تصویب رسیده است.

بتاریخ:

محل امضاء شرکاء با مؤسسین.

 

 

 

بخشنامه ۵۹۱۸۲/۹۲ مورخ ۱/۴/۹۲ با موضوع عدم ثبت نقل و انتقل سهام شرکت‌های سهامی

 

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان.....

موضوع: عدم ثبت نقل وانتقال سهام شرکت‌های سهامی

سلام علیکم

احتراما با عنایت به اینکه مشاهده می‌گردد برخی از مراجع ثبت شرکت‌ها بدون مستند قانونی نسبت به ثبت صورتجلسات نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی اقدام می‌نمایند که این موضوع موجب بروز اختلافات و طرح دعاوی متعددی نزد مراجع قضایی گردیده است. لذا در اجرای حذف فرایند‌های زاید و درجهت ایجاد رویه‌ای واحد، مراجع ثبت شرکت‌ها می‌بایستی بشرح ذیل اقدام نمایند:

 

از آنجا که برطبق ماده ۱۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تکلیفی مبنی بر ثبت نقل و انتقال سهام پیش بینی نشده است و به استناد ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض صورت می‌پذیرد و سهام بی‌نام در حکم سند در وجه حامل می‌باشد. لذا نقل وانتقال سهام بی‌نام در اداره ثبت شرکت‌ها مورد آگهی ثبتی ندارد.

 

و همچنین برطبق ماده (۴۰) لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بانام می‌بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت صورت پذیرد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده می‌بایستی دفتر ثبت سهام را امضاء نمایند. بنابراین تشریفات نقل وانتقال سهام در خود شرکت سهامی صورت می‌پذیرد و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل وانتقال سهم معتبر خواهد بود. لذا اقدام به ثبت آگهی نقل وانتقال سهام با نام در مراجع ثبت شرکت‌ها توجیه قانونی ندارد.

 

در اجرای تکالیف مقرر در قسمت سوم بند «و» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به تکمیل پایگاه اطلاعات شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری در خصوص مشخصات سهامداران مقتضی است صورتجلسات نقل وانتقال سهام همراه با کپی مصدق صفحه اول شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی نقل وانتقال مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم جهت تطبیق و تکمیل بانک اطلاعات جامع سهامداران از متقاضی اخذ گردد.

در پایان متذکر می‌شود با توجه به اینکه آخرین اطلاعات نقل وانتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت موجود می‌باشد لذا در خصوص پاسخ استعلامات لیست آخرین سهامداران از سوی مراجع مختلف، هیات مدیره شرکت مربوطه مسئولیت دارند.

مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

 

بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۲۹/۴/۹۲ راجع به گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی‌نام و با نام در شرکت‌های سهامی

 

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان...........

 

موضوع: گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی‌نام و با نام در شرکت‌های سهامی

سلام علیکم

احتراما پیرو نامه شماره ۵۹۱۸۲/۹۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ در خصوص نحوه اقدامات مقتضی نسبت به نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی به استحضار می‌رساند:

با عنایت به اطلاق تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و عدم تفکیک و تفاوت گذاری لزوم اخذ گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام، بین سهام بانام و بی‌نام و همچنین مکاتبه سازمان امور مالیاتی بشماره نامه ۴۴۴۶/۲۲۰/د مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲، هر چند، حقوق صاحبان سهام بی‌نام بموجب ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به صورت قبض و اقباض به دیگری منتقل می‌گردد و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن پیش بینی نشده است و این نوع سهام در وجه حامل محسوب و ملک دارنده آن می‌باشد، لکن به استناد مواد قانونی مذکور، مراجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری می‌بایستی در هنگام بررسی صورتجلسات اعم از صورتجلسه نقل وانتقال سهام و یا صورتجلسه مجامع عمومی متضمن لیست جدید صاحبان سهام، نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نقل و انتقال اقدام نمایند.

لذا در اجرای تکالیف مقرر در قسمت سوم بند «و» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جهت تکمیل پایگاه اطلاعات شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهشمند است در صورت نقل و انتقال سهام اعم از بی‌نام و بانام، گواهی پرداخت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به همراه کپی مصدق کارت ملی و صفحه اول شناسنامه از سهامدار جدید اخذ گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری:: بازدید از این مطلب : 992
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 شرکت تضامنی چیست؟

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت تضامنی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

 هنگامی که دو یا چند فرد تصمیم به شروع یک فعالیت یا کسب و کار تجاری داشته باشند، تا تضمین افزون تری را هم دارا باشد، همچنین یک یا تعدادی از شرکاء تمامی تکالیف و وظایف شرکت را ضمانت کنند، این نوع شرکت با این شرایط به شکل تضامنی ثبت می گردد.

 در واقع اشخاص بنا به دلیل وظایف زیاد، مایل به ثبت شرکت تضامنی نیستند، جز به این دلیل که جهت نوع کسب و کارشان، سازمان مورد نظر، آن ها را به  ثبت شرکت تضامنی الزام می دارد.

 به عنوان مثال: همانند شرکت تضامنی صرافی که جهت دریافت مجوز مربوطه از بانک مرکزی، وادار به ثبت شرکت تضامنی می باشند.

 

در اسم شرکت تضامنی، همراه با آن، ضروری است که عنوان شرکت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکاء آورده شود.

 

حداقل مقدار سرمایه ی مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی، یک میلیون ریال می باشد.

 

مراحل ثبت شرکت تضامنی

 جهت تاسیس شرکت تضامنی، دو اقدام اساسی مورد نیاز، یکی تنظیم کردن شرکتنامه و دیگری و ثبت آن در اداره ی ثبت شرکتها می باشد.

 

نکته ی دیگری که قابل توجه می باشد، این که همراه با این دو مرحله ی ضروری، به موردهای دیگری نیز در زمان ثبت شرکت تضامنی، باید دقت داشت.

 

جهت تاسیس شرکت تضامنی، نیاز به داشتن حداقل دو نفر اعضاء می باشد.

 

شرکاء شرکت تضامنی باید هوشیار، بالغ و ..باشند. ولی تجار بودن آن ها ضروری نیست.

 

به جز اشخاص حقیقی که منظور همان شخصی است، اشخاص حقوقی هم همانند شرکت های دیگر، این امکان را دارند که تحت عنوان یک شریک در شرکت تضامنی قرار گیرند.:: بازدید از این مطلب : 1025
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 شرکت سهامی عام چیست؟

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت سهامی عام را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

ثبت شرکت سهامی عام یکی از انواع شرکت های سهامی است که بخشی از آن روش فروش سهام به غیر موسسان مردم فراهم می شود.

 

با ثبت شرکت سهامی عام می توان از امکانات سهام آن که در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد است، بهره برد.

 

مجموعه‌های بورس اغلب شرکت هایی را تائید می نمایند که از سرمایه و اعتبار زیادی برخوردار هستند.

 

تشکیل دهندگان این شرکت ها، بخشی از سرمایه ی شرکت را از راه فروش سهام به جمیع مردم فراهم می نمایند.

 

در شرکت های سهامی عام، دارندگان سهام امکان فروختن سهام خود در بورس را دارند و می توانند تملک خود را به دیگران انتقال دهند.

 

شمار شرکا در شرکت های سهامی عام، بیشتر از دیگر اقسام شرکت‌های سهامی است.

 

این کار باعث تجمع سرمایه های اندک و تشکیل یک سرمایه بزرگ می گردد که سبب اقدام امور اقتصادی بزرگ می شود.

 

در شرکت های سهامی عام، نقل وانتقال سهام به آسانی صورت می گیرد و به موافقت دیگر سهامداران وابسته نمی باشد.

 

جهت اجرا کردن طرح های بزرگ کشاورزی، عمرانی، صنعتی داشتن شرکت های بزرگ، الزامی می باشد.

 

در شرکت های سهامی عام، سرمایه های کوچک تحت عنوان سهام، به جمیع مردم واگذار می گردد.

 

مدیران یا تشکیل دهندگان این شرکت ها، با اداره شرکت، سرمایه ی بدست آمده را در روال درست اقتصادی قرار می دهند.

 

همچنین در پی این اقدام، دو بهره برداشت می شود.

 

در بهره ی اول، منفعتی از سرمایه گذاری یا اقدام امور عمرانی، قسمت سهامدار می گردد.

 

در بهره ی دوم، رواج و عمران را برای کشور به دست می آورد.

 

شرکت های سهامی عام، از انواع مخصوص و انحصار یافته ی شرکت های بزرگ است.

 

شرکت های سهامی عام، مجوز فروش سهام به جمیع مردم را دارند و مردم این امکان را دارند که در زمان اظهار پذیره نویسی، به شعبه های بانک مورد نظر، رجوع کرده و اوراق تعهد سهم را امضاء نمایند و اقسام جاری را به حساب شرکت واریز کنند.:: بازدید از این مطلب : 986
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

 موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در منطقه آزاد انزلی

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در منطقه آزاد انزلی:

 

برای ثبت شرکت با مسئولیت در منطقه آزاد انزلی مدارک زیر مورد نیاز می باشد:

 

شرکتنامه کامل شده و توسط تمامی شرکا به امضاء درآید. در دو نسخه

 

-تقاضا نامه در دو نسخه

 

-اساسنامه در دو نسخه

 

-صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین در دو نسخه

 

-کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی شرکاء و مدیران شرکت. همچنین چنان چه اشخاص ذکر شده، از شخصیت حقوقی برخوردار باشند، ارائه ی آگهی روزنامه رسمی

 

-ارائه ی تقویم نامه ی سرمایه ی غیر نقدی بوسیله ی شرکاء.

 

چنان چه همه ی سرمایه، یا بخشی از آن، به شکل غیر نقدی باشد، شرکت برای دریافت مجوز مربوطه شناسایی می گردد.

 

 

 

ثبت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد انزلی

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد انزلی:

 

برای ثبت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد انزلی مدارک زیر مورد نیاز می باشد:

 

-اظهارنامه در دو نسخه

 

-اساسنامه ی کامل شده در دو نسخه

 

-صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین در دو نسخه

 

-کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی شرکاء، مدیران، سهامداران و بازرسان شرکت.

 

-اخذ گواهی مبلغ واریزی 35% از سرمایه ی اولیه، از یکی از بانک های منطقه آزاد انزلی

 

 

 

مزیت های قانونی منطقه آزاد انزلی

 

از آنگونه مزایای رسمی فعالیت داشتن در منطقه آزاد انزلی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

-اختیار و داشتن آزادی تمام در ورود و خروج سرمایه

 

-استقلال داشتن شرکت کردن سرمایه گذاری های خارجی تا سقف صد در صد

 

-معاف بودن از مالیات، به مدت زمان بیست سال

 

-معاف بودن از پرداخت هر نوع حقوق گمرکی و همچنین سود بازرگانی جهت واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات یدكی برای تولید كنندگان منطقه

 

-معاف بودن از گمركی جهت وارد شدن محصولات درست شده در منطقه آزاد به داخل كشور:: بازدید از این مطلب : 992
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد